สื่อการเรียนรู้เพื่อสังคม

ภาษา PHP

PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ทำงานในส่วนเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ (Server Site) ใช้สำหรับจัดทำเว็บไซด์ หรือ project ต่าง ๆ และจะแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML ซึ่ง PHP เป็นภาษาที่นิยมเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่าย และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเว็บ CMS ที่พัฒนาด้วย PHP เช่น Wordpress, Drupal , Joomla ฯลฯ

PHP Syntax

PHP Syntax เป็นรูปแบบคำสั่งที่ใช้สำหรับเปิดและปิดการใช้งาน โดยสามารถเขียนได้ 2 วิธี

ภาษา SQL

ความรู้เกี่ยวกับ SQL

SQL (structured query language) คือภาษาที่ใช้สำหรับจัดการกับฐานข้อมูลโดยเฉพาะ เป็นภาษามาตราฐานบนระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และเป็นระบบเปิด กล่าวคือ สามารถใช้คำสั่ง SQL กับฐานข้อมูลชนิดใดก็ได้ เช่น MySQL, SQL Server, Access, Oracle, Sybase, DB2 และระบบฐานข้อมูลอื่น ๆ

SQL SELECT

รูปแบบการใช้งาน SQL SELECT

SQL SELECT เป็นชุดคำสั่งของฐานข้อมูลที่ใช้ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลออกมาแสดง

ภาษา jQuery

ภาษา jQuery

jQuery คือ JavaScript Library ซึ่งถูกพัฒนามาเพื่อใช้ในการเขียน JavaScript ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และสั้นลง ซึ่ง jQuery ได้รวม Object และ Function ต่างๆ ไว้ในรูปแบบ Library

  • show 5 item of 13

Recent Posts

READY TO DO WEB SITE?

Contact us for a free consultation

Hey, I'am ready to help you!